bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad mini 4 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015


$299.99 + FREE SHIPPING + Tax: Apple – iPad mini 4 Wi-Fi 16GB – Gold
Model: MK6L2LL/A SKU: 4266103

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-4-wi-fi-16gb-gold/4266103.p?u1=ebs2d0d4767d1451615765307sbe

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *