walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 60Hz & 24 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 22 tháng 12 năm 2015


$99 + Free Shipping/Free Pickup + Tax: Refurbished VIZIO E24-C1 24″ Class 1080p 60Hz Razor LED HDTV

http://www.walmart.com/ip/Refurbished-VIZIO-E24-C1-24-Class-1080p-60Hz-Razor-LED-HDTV/47904719?u1=ebs2d1627659d2946d1450802186378sbe&oid=403904.1&wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=34908383640890253466&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *