bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Air hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015


$399.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad® Air with Wi-Fi – 16GB – Silver
Model: MD788LL/A SKU: 2579045

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-air-with-wi-fi-16gb-silver/2579045.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-UGb.8yNW1n0klZ8XoWpbng


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *