“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Mini 2 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015


$239.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad® mini 2 with Wi-Fi – 32GB – Silver
(Model: ME280LL/A SKU: 888106)

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-2-with-wi-fi-32gb-silver/8881067.p?acampID=0&ref=8575135&loc=0/a>


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *