“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 120 Hz & 48 inches coi phim HD Thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015


$349.99 + Free Shipping + Tax: RCA – 48″ Class (48″ Diag.) – LED – 1080p – Smart – HDTV – Black (Model: SLD48G45RQ SKU: 4331423)

http://www.bestbuy.com/site/rca-48-class-48-diag–led-1080p-smart-hdtv-black/4331423.p?id=1219731655331&skuId=4331423

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *