bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Dell loại coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015


$99.99 + Free Shipping : Dell – E2414HM 24″ LED HD Monitor – Black (Model: E2414HM SKU: 4440000)

http://www.bestbuy.com/site/dell-e2414hm-24-led-hd-monitor-black/4440000.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-PqMy1Mt0rgH6WPPKUbBz8A

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *