bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại Roku, 60Hz & 65 inches coi phim 1080p trong Thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015


$799.99 + Free Pickup in store: LG – 65″ Class (64.5″ Diag.) – LED – 1080p – Smart – HDTV Roku TV – Black (Model: 65LF5700 SKU: 4583906)

http://www.bestbuy.com/site/lg-65-class-64-5-diag–led-1080p-smart-hdtv-roku-tv-black/4583906.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-XHzbnKlpn6IRhVUY0AdrKA

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *