walmart.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Samsung loại J5200 Series, 60Hz & 43 inches coi phim 4K HD trong Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015


$349.99 + Free Shipping + Tax: Samsung J5200 Series 43″ 1080p 60Hz LED Smart HDTV

http://www.walmart.com/ip/45161378?u1=ebs2d1627659d2946d1449794601887sbe&oid=403928.1&wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=24794541694037706101&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *