microsoftstore.com.com: Giá cả máy vi tính loại Aspire R 11 R3-131T-P7HA Signature Edition & 11.6 inches laptop hiệu Acer coi phim HD trong Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015


$279.99 + Free Shipping + Tax: Acer Aspire R 11 R3-131T-P7HA Signature Edition Laptop

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Acer-Aspire-R-11-R3-131T-P7HA-Signature-Edition-Laptop/productID.323774200?tduid=(c0d0104568ce5c62b1fc0990f72068c9)(256380)(2459594)(.7WaaTN6umc-SizQKioWbYzr7PetX6iRiQ)()

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *