“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Toshiba loại 60 Hz & 55 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2015


$379.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: 55L310U SKU: 4203600)

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-55-class-54-6-diag–led-1080p-hdtv-black/4203600.p?id=1219707771149&skuId=4203600

———————— old sale price ———————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Toshiba loại 60 Hz & 55 inches coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015

$499.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: 55L310U SKU: 420360)

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-40-class-39-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4052057.p?id=1219627854103&skuId=4052057

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hostinghttp://www.bestbuy.com/site/toshiba-40-class-39-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4052057.p?id=1219627854103&skuId=4052057

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *