samsung.com: Giá cả máy HDTV loại 60 Hz & 50 inches hiệu SamSung coi phim 4K HD trong Chủ Nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015


$899.99 + Free Shipping: 4K UHD JU7500 Series Curved Smart TV – 50” Class (49.5” Diag.) UN50JU7500FXZA

http://www.samsung.com/us/video/tvs/UN50JU7500FXZA?CID=AFL-hq-mul-0813-11000427

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at samsung.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại samsung.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *