“Cyber Week Woot” woot.com: Giá cả máy màn hình máy tính loại LI2323S & 23 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015


$99.99 (Refurbished): Lenovo LI2323S 23″ Full-HD LED-backlit IPS Monitor

http://sellout.woot.com/offers/lenovo-23-full-hd-led-backlit-ips-monitor-5?ref=so_cnt_gw_dly_tl
a>

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *