“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 120 Hz & 65 inches coi phim 4K HD trong Thứ Tư ngày 2 tháng 12 năm 2015


$1299.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – 65″ Class (64.5″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black (Model: UN65JU6400FXZA SKU: 4497200)

Samsung – 65″ Class (64.5″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black
Model: UN65JU6400FXZA SKU: 4497200

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *