“4 Hours Sale”bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook Pro & 13.3 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Thứ Năm 12 ngày tháng 11 năm 2015


$1049.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook Pro with Retina display (Latest Model) – 13.3″ Display – 8GB Memory – 128GB Flash Storage – Silver (Model: MF839LL/A SKU: 853255)

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-pro-with-retina-display-latest-model-13-3-display-8gb-memory-128gb-flash-storage-silver/8532557.p?id=1219343246941&skuId=8532557

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *