buydig.com: Giá cả máy tính bảng loại Galaxy Tab S2 & 9.7 inches hiệu LG coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015


$3999 + free shipping + Tax: Samsung Galaxy Tab S2 9.7-inch Wi-Fi Tablet (Black/32GB)

http://www.buydig.com/shop/product/SAMGTABS297K/Galaxy-Tab-S2-97-inch-Wi-Fi-Tablet-Black32GB?omid=200&ref=cj&utm_source=CJ&utm_medium=Affiliate&utm_content=361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buydig.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buydig.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *