kmart.com: Giá cả máy HDTV loại 60Hz & 40 inches hiệu RCA coi phim HD trong Thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2015


$289.99 + Free Store Pickup/Free Shipping + Tax: RCA 40″ Class 1080p 60Hz Rear-Lit LED HDTV – LED40G45RQ ()

http://www.kmart.com/shc/s/p_10151_10104_012W005802369001P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at kmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại kmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *