lenovo.com: Giá cả máy tính bảng loại Yoga Tablet 2 hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015


$299.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows (10″)

http://shop.lenovo.com/us/en/tablets/lenovo/yoga-tablet-series/yoga-tablet-2-win-10/?AID=10499647&PID=361116&SID=ebs2d1627659d9208d1445743422114sbe&CJURL=http%3A%2F%2Fshop.lenovo.com%2Fus%2Fen%2Ftablets%2Flenovo%2Fyoga-tablet-series%2Fyoga-tablet-2-win-10%2F&PUBNAME=FatWallet%2C+Inc.&NID=CJ

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at lenovo.com.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại lenovo.com.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *