Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot ELPH 135 quay phim 720p HD trong trong Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2015


$54.90: PowerShot ELPH 135 Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/powershot-elph-135-black-refurbished?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *