“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV loại LC-70UC30U hiệu Sharp coi phim H4k D trong Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015


$1599.99: Sharp LC-70UC30U 4K UHD LED 70″ Smart TV

http://electronics.woot.com/offers/sharp-4k-uhd-led-70-smart-tv?ref=cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *