“Computer Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại E2251SWDN, 60Hz & 22 inches hiệu AOC coi phim HD trong ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2015


$84.99 :AOC E2251SWDN 22″ 1080p LED Monitor

http://computers.woot.com/offers/aoc-22-1080p-led-monitor-90?ref=cnt_wp_0_3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *