“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 60 Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015$319.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – 40″ Class (39-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – 60Hz – HDTV – Black (Model: UN40H5003AFXZA SKU: 8552023)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-40-class-39-1-2-diag–led-1080p-60hz-hdtv-black/8552023.p?id=1219345079228&skuId=8552023

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 120 Hz & 40 inches coi coi phim 720p HD trong Thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2015

$489.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – 40″ Class (40″ Diag.) – LED – 1080p – Smart – HDTV – Black(Model: UN40J6300A SKU: 4380092)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-40-class-40-diag–led-1080p-smart-hdtv-black/4380092.p?id=1219627836001&skuId=4380092

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *