“Woot Off!” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 60Hz & 32 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2015


$159.99: VIZIO E320-B2 32″ 720p Full-Array LED HDTV
(Refurbished)

http://www.woot.com/offers/vizio-32-720p-full-array-led-hdtv-15?ref=cnt_dly_img

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *