homedepot.com: Giá cả máy HDTV loại 60Hz & 32 inches hiệu Vizio coi phim HD trong trong Thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2015


$199.99: *VIZIO Model # E32H-C1 Internet # 206181624) E-Series 32 in. Class LED 720p 60Hz Internet Enabled HDTV

http://www.homedepot.com/p/VIZIO-E-Series-32-in-Class-LED-720p-60Hz-Internet-Enabled-HDTV-E32H-C1/206181624

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at homedepot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại homedepot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *