Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot SX50 quay phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2013


$149.99 + Free Shipping: PowerShot SX150 IS Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/powershot-sx50-hs-refurbished?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *