“4 Day Sale ” bestbuy.com: Giá cả máy webcam hiệu Logitech quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2015


$24.99 + Tax: Logitech – C310 Webcam – Black (Model: 960-000585 SKU: 9926783)

http://www.bestbuy.com/site/logitech-c310-webcam-black/9926783.p?id=1218196190992&skuId=9926783

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *