“4 Day Sale” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại All-In-One & 8 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015


$1119.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – Horizon II 27″ Portable Touch-Screen All-In-One Computer – 8GB Memory – 1TB Hard Drive – Silver/Black (Model: LENOVO HORIZON II – F0AQ000PUS SKU: 5955008)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-horizon-ii-27-portable-touch-screen-all-in-one-computer-8gb-memory-1tb-hard-drive-silver-black/5955008.p?id=1219178692989&skuId=5955008

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *