“4 Day Sale” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Iconia Tab 8 inches hiệu Acer coi phim 720p HD Thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2015


$99.99 + Free Shipping: Acer – Iconia Tab 8 – 8″ – Intel Atom – 16GB – Silver (Model: A1-850-13FQ SKU: 3261023)

http://www.bestbuy.com/site/acer-iconia-tab-8-8-intel-atom-16gb-silver/3261023.p?id=1219575793840&skuId=3261023

—————————- old sale price ——————————
“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Iconia Tab 8 inches hiệu Acer coi phim 720p HD Thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015

$99.99 + Free Shipping: Acer – Iconia Tab 8 – 8″ – Intel Atom – 16GB – Silver (Model: A1-850-13FQ SKU: 3261023)

http://www.bestbuy.com/site/acer-iconia-tab-8-8-intel-atom-16gb-silver/3261023.p?id=1219575793840&skuId=3261023

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.http://www.bestbuy.com/site/acer-iconia-tab-8-8-intel-atom-16gb-silver/3261023.p?id=1219575793840&skuId=3261023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *