“4 Day Sale ” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu TCL loại LED & 120 Hz coi phim HD Thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2015


$179.99 + Free Shipping + Tax: TCL – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 720p – Smart – HDTV Roku TV – Black (Model: 32S3700 SKU: 4401500)

http://www.bestbuy.com/site/tcl-32-class-31-5-diag–led-720p-smart-hdtv-roku-tv-black/4401500.p?id=1219743042191&skuId=4401500

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *