“Value of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 49UB8200 & 49 inches coi phim 4K HD trong Thứ Tư ngày 5 tháng 8năm 2015


$599 + Free Shipping/Store Pickup + Tax: LG 49UB8200 49″ 4K Ultra HD 2160p 60Hz Class LED HDTV (4K x 2K)

http://www.walmart.com/ip/LG-49UB8200-49-4K-Ultra-HD-2160p-60Hz-Class-LED-HDTV-4K-x-2K/45466585

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *