staples.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Asus coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2015


$259.39 + Free Shipping: Asus VG248QE 24″ Black LED-Backlit LCD Monitor, HDMI, DVI (Item: IM1QV8889 Model: VG248QE )

http://www.staples.com/Asus-VG248QE-24-Black-LED-Backlit-LCD-Monitor-HDMI-DVI/product_IM1QV8889?sid=ebs2d-1d4986d1437407052104sbe&sourceName=detailpage

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at staples.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại staples.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *