“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 43 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015


$279.99: VIZIO D43-C1 43″ Full-Array LED HDTV

http://electronics.woot.com/offers/vizio-43-full-array-led-hdtv?ref=cnt_wp_0_3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *