“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 39 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2015


$219.99: Vizio D390-B0B 39″ 720p Full-Array LED HDTV
http://electronics.woot.com/offers/vizio-39-720p-full-array-led-hdtv-2?ref=cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *