“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại AQUOS Q+ Series, 240 Hz & 60 inches coi phim HD & 3D trong Thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2014


$899.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – AQUOS Q+ Series – 60″ Class (60-1/32″ Diag.) – LED – 1080p – 240Hz – Smart – 3D – HDTV – Silver (Model: LC-60TQ15U SKU: 3347019)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-aquos-q-series-60-class-60-1-32-diag–led-1080p-smart-3d-hdtv-silver/3347019.p?id=1219090884301&skuId=3347019

———————– old sale price ———————————–

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 240 Hz & 60 inches coi phim HD & 3D trong Thứ Năm ngày 29 tháng 5 năm 2014

$1699.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – AQUOS Q+ Series – 60″ Class (60-1/32″ Diag.) – LED – 1080p – 240Hz – Smart – 3D – HDTV – Silver (Model: LC-60TQ15U SKU: 3347019)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-aquos-q-series-60-class-60-1-32-diag–led-1080p-240hz-smart-3d-hdtv-silver/3347019.p?id=1219090884301&skuId=3347019&st=dotd-20140529&cp=1&lp=2

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *