“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 28 inches coi phim HD trong Thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2015


$139.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 28″ Class (27.5″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black (Model: NS-28D220NA16 SKU: 1052096 )

http://www.bestbuy.com/site/insignia-28-class-27-5-diag–led-720p-hdtv-black/1052096.p?id=1219465783489&skuId=1052096

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *