“Value of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 60 Hz & 46 inches coi phim HD trong Thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2015


$229.99 + Free Shipping + Tax: Refurbished Samsung UN32H5201 32″ 1080p 60Hz Class LED HDTV

http://www.walmart.com/ip/Refurbished-Samsung-UN32H5201-32-1080p-60Hz-Class-LED-HDTV/43737408

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *