“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Air hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015


$699.99 + free shipping + Tax: Apple® – MacBook Air® – 11.6″ Display – Intel Core i5 – 4GB Memory – 128GB Flash Storage – Silver (Model: MD711LL/B SKU: 2711892)

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-air-11-6-display-intel-core-i5-4gb-memory-128gb-flash-storage-silver/2711892.p?id=1219076160044&skuId=2711892


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *