“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Panasonic loại 60 Hz & 50 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015


$399.99 + Free Shipping + Tax: Panasonic – 50″ Class (49-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: TC-50A400U SKU: 4875001)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-50-class-49-1-2-diag–led-1080p-hdtv-black/4875001.p?id=1219104862306&skuId=4875001

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *