“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Air 2 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2015


$424.99-$754.99 + free shipping + Tax: iPad Air 2

http://www.bestbuy.com/site/promo/ipad-air-2-savings


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *