“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV loại 55 inches & 120 Hz hiệu Samsung coi phim 1080p trong Thứ Tư , ngày 18 tháng 3 năm 2015


$499.99: Samsung UN55FH6003 55″ 1080p 240 CMR LED HDTV (Refurbished)

http://www.woot.com/offers/samsung-55-1080p-240-cmr-led-hdtv?ref=cnt_wp_0_2

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *