“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 120 Hz & 47 inches hay 50 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2015


$349.99: LG 47LN5400 47″ 1080p LED HDTV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/lg-47-1080p-led-hdtv-43?ref=cnt_wp_0_2

$449.99: LG 50LN5400 50″ 1080p TruMotion 120Hz LED HDTV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/lg-50-1080p-led-hdtv-1?ref=cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *