“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Dynex loại 60 Hz & 19 hay 50 inches coi phim HD trong Thứ Năm, ngày5 tháng 3 năm 2015


$69.99 + Free Shipping/Free Store Pick Up + Tax: Dynex™ – 19″ Class (18-1/2″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black (Model: DX-19E310NA15 SKU: 6540123)

http://www.bestbuy.com/site/dynex-19-class-18-1-2-diag–led-720p-hdtv-black/6540123.p?id=1219226701366&skuId=6540123

————————– old sale price ———————————

$329.99 + Free Shipping/Free Store Pick Up + Tax: Dynex™ – 50″ Class (49-1/2″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black
Model: DX-50D510NA15 SKU: 6522235

http://www.bestbuy.com/site/dynex-50-class-49-1-2-diag–led-720p-hdtv-black/6522235.p?id=1219236791464&skuId=6522235

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *