“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 65 inches coi phim 1080p trong Thứ Hai ngày 2 tháng 2 năm 2015


$799.99 + Free Shipping: LG – 65″ Class (64-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV
(Model: 65LB5200 SKU: 9200114)

http://www.bestbuy.com/site/lg-65-class-64-1-2-diag–led-1080p-hdtv/9200114.p?id=1219398339445&skuId=9200114

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *