“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 120 Hz & 50 inches coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2015


$349.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 50″ Class (49-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: NS-50D550NA15 SKU: 2878482)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-50-class-49-1-2-diag–led-1080p-hdtv-black/2878482.p?id=1219080767609&skuId=2878482

——————— old sales price —————————————

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 120 Hz & 50 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014

$349.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 50″ Class (49-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: NS-50D550NA15 SKU: 2878482)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-50-class-49-1-2-diag–led-1080p-hdtv-black/2878482.p?id=1219080767609&skuId=2878482

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *