“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sceptre loại 60 Hz & 24 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2015


$169.99 + Free Shipping + Tax: Sceptre E245BD-FHD 24″ 60Hz LED 1080p HDTV/DVD Player(2.6″ ultra-slim)

http://www.walmart.com/ip/Sceptre-E245BD-FHD-24-60Hz-LED-1080p-2.6-ultra-slim-HDTV-DVD-Player/21668672

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *