“Deal of the Day” kmart.com: Giá cả máy ảnh loại DVR 508HD hiệu Vivitar quay phim 720p HD trong Thứ Sáu ngày 16 tháng 1 năm 2015


$28.86 + Free Store Pickup + Tax: Vivitar DVR 508HD Digital Video Recorder – Black

http://www.kmart.com/vivitar-dvr-508hd-digital-video-recorder-black/p-020W003645009001P?redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at kmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại kmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *