“Electronic Woot” woot.com: Giá cả máy projector hiệu BenQ loại MW721 3500 Lumen WXGA SmartEco 3D-Ready coi phim HD trong Thứ Năm ngày 15 tháng 1 năm 2015


$579.99: BenQ MW721 3500 Lumen WXGA SmartEco 3D-Ready DLP Projector(New)

http://electronics.woot.com/offers/benq-3500-lumen-wxga-dlp-projector-4?ref=cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *