“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Liquid Image quay phim 720p HD trong Thứ Ba, ngày 7 tháng 1 năm 2015


$99.99: Liquid Image 384W 720p Offroad Goggle Camcorder
http://electronics.woot.com/offers/liquid-image-hd-offroad-goggle-camcorder-17?ref=cnt_wp_0_1

$99.99: Liquid Image XSC 384BLK 720p 5.0MP All-Sport Snow & MX HD Video/Camera Goggles
http://electronics.woot.com/offers/liquid-image-hd-offroad-goggle-camcorder-15?ref=cnt_wp_0_2

$79.99: Liquid Image Impact Series HD 365R Offroad Goggle Camcorder, 720p, 5MP, H.264, 136° FoV, microSDHC – Red
http://electronics.woot.com/offers/liquid-image-hd-offroad-goggle-camcorder-16?ref=cnt_wp_0_3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *