“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 120 Hz & 55 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 3 tháng 1 năm 2015


$489.99 + Free Shipping + Tax: Hisense – 55″ Class (54-5/8″ Diag.) – LED – 1080p – Smart – HDTV – Black (Model: 55H7G SKU: 6503012)

http://www.bestbuy.com/site/hisense-55-class-54-5-8-diag–led-1080p-smart-hdtv-black/6503012.p?id=1219220963578&skuId=6503012

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *