bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu LG loại coi phim 1080p trong Thứ Hai ngày 22 tháng 12 năm 2014


$299.99 + Free Shipping: LG – 29″ IPS LED HD 21:9 UltraWide Monitor (Model: 29UM55 SKU: 9222018)

http://www.bestbuy.com/site/lg-29-ips-led-hd-219-ultrawide-monitor/9222018.p??ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-f5_P1JIhhUXizy7Gauzb3Q

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *