“Special Buys” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sony loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014


$199.99 + Free Shipping + Tax: Sony KDL32R300B 32″ 720p 60Hz LED LCD HDTV

http://www.walmart.com/ip/Sony-KDL32R300B-32-720p-60Hz-LED-LCD-HDTV/37332619

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *